Ödeme hizmetleri sektöründe beklenen düzenlemeler yürürlüğe girdi

Sektörde uzunca bir zamandır beklenen düzenlemelerle sermaye, ortaklık yapısı, kuruluş esaslarından, teknik, altyapı, bilgi güvenliği, risk ve iç kontrol süreçlerine kadar oldukça kapsamlı düzenlemeler yer alıyor.

T.C. Merkez Bankası tarafından Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik (“Ödeme ve E-Para Yönetmeliği”) ve Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri İle Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ (“Bilgi Sistemleri Tebliği”) 01.12.2021 tarihli ve 31676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sektörde uzunca bir zamandır beklenen düzenlemelerle sermaye, ortaklık yapısı, kuruluş esaslarından, teknik, altyapı, bilgi güvenliği, risk ve iç kontrol süreçlerine kadar oldukça kapsamlı düzenlemeler yer alıyor. SRP-Legal Kurucu ve Yöneticisi Av. Dr. Çiğdem Ayözger Öngün Ödeme ve E-Para Yönetmeliği konusunu özetleyen açıklamasında ilgili tüm kurumların yeni yönetmelik ile getirilen dikkat çekici hususları daha rahat izleyebilmeleri açısından SRP-Legal olarak bu hususların özetlenmiş halini aktarmayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz ifadesini kullandı. 

Ödeme ve E-Para Yönetmeliği’nde dikkati çeken başlıca düzenlemeler şu şekildedir:

  • Ücret, komisyon, faiz gibi fiyat ile ilişkilendirilebilir her türlü niceliksel veri rekabete duyarlı veri olarak tanımlanarak sektörde faaliyet gösteren teşebbüsler arasındaki rekabet parametrelerinin düzenleme kapsamında tespit edilmiştir;
  • Elektronik haberleşme işletmecileri tarafından ergin olmayan ön ödemeli veya faturalı kullanıcılara yönelik yasal temsilcilerin onayı ile çeşitli hizmetlerin sunulabilmesine olanak sağlanması ile elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerin daha geniş bir kitleye hizmet sunabilmesine imkan tanınmıştır;
  • Ödeme hizmeti sağlayıcılarının birbirlerine sunabilecekleri ödeme hesabı ve altyapı hizmetlerinde, diğer ticari müşterileri, iş ortakları ve işlem yaptığı diğer ödeme hizmeti sağlayıcıları ile benzer koşullarda sunma yükümlülüğü getirilerek, sektörde faaliyet gösteren teşebbüslerin, hizmet sunabilmeleri için zorunlu olan sözleşme ilişkilerini aynı koşullarla yapabilmeleri güvence altına alınmıştır;
  • Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının faaliyet esaslarına yönelik belirleyici kurallar getirilerek, bu kuruluşlar üzerinden yapılacak tüm işlem ve faaliyetlerin çerçevesi ve güvenli olma esasları belirlenmiştir;
  • Bu kuruluşların yasaklanan faaliyetleri belirginlik hale getirilerek, sektörde yetkilendirme dışı hizmetlerin yoruma dayalı yöntemlerle sunulmasının önüne geçilmiştir;
  • Türkiye’de yerleşik olmayan gerçek veya tüzel kişiler ile bu kuruluşlar arasında iş birliklerinin oluşturulmasına yönelik düzenleyici çerçeve getirilerek, bu alandaki finansal hizmetlerin sınır ötesi iş birlikleri ile de yürütülebilmesi sağlanmıştır;
  • Kuruluşlar, yurtdışı faaliyetleri ile ilgili olarak temsilcilik ilişkisi kurabilme imkanına sahip olmuştur;
  • Asgari öz kaynak yükümlülüğü, ödeme kuruluşlarının sunacağı ödeme hizmeti tiplerine göre farklılaştırılarak arttırılmıştır;
  • Kuruluşlar önemli operasyonel faaliyetlerini dış hizmet sağlayıcılardan temin etme olanağına sahip olmuştur.

 

Bilgi Sistemleri Tebliği kapsamında kuruluşlara bilgi sistemlerinde gerçekleştirilen işlemlerde Kimlik Doğrulama Sistemi işletmesi imkânı tanınmış; ödeme hizmetleri için uygulanacak masraf, komisyon ve ücretler toplamının müşteri onayına sunulması mekanizması düzenlenerek, tüketici lehine şeffaflık getirilmiştir.

Ödeme ve E-Para Yönetmeliği yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olmakla birlikte, daha önceki Ödeme ve E-Para Yönetmeliği’nde yer almayan hükümlere, bu Ödeme ve E-Para Yönetmeliği’nin yayım tarihinden itibaren bir yıl içerisinde uyumlu hale getirilmesi yükümlülüğü getirilmiştir.

Sektörde uzunca zamandır beklenen Ödeme ve E-Para Yönetmeliği ve Bilgi Sistemleri Tebliği’nin mevcut ödeme kuruluşları ve pazara yeni giriş yapacaklar açısından belirgin düzenlemeler içerdiği değerlendirilmektedir. Özellikle ödeme hizmeti sağlayıcıları arasında ödeme hesabı ve altyapı hizmetlerinin sunulması konusunda ayrımcı uygulamalardan kaçınılmasına yönelik düzenlemenin pazarın adil rekabet koşullarına kavuşabilmesine doğrudan etki edeceği kanısındayız.

SRP-Legal Kimdir?

Türkiye’de Finansal Teknolojiler (“FinTek”) sektörünün kuruluşundan itibaren,

SRP-Legal’in Kurucusu ve Yönetici Ortağı Av. Dr. Çiğdem Ayözger Öngün, ürün tasarımı, kanunların ve ikincil düzenlemelerin hazırlanması, lisansların ve pazar regülasyonlarının düzenlenmesi konularında aktif rol oynamıştır.

 

Aynı zamanda, Dr. Öngün, Türkiye’nin lider telekomünikasyon şirketi ile uzun yıllar birlikte çalışmış ve ilgili kanun ve ikincil düzenlemelerin şirketin stratejilerine uygun olarak dizayn edilmesinde de aktif bir rol oynamıştır.

 

Dr. Öngün Ödeme Sistemleri ve Elektronik Para Kanunu’nun hazırlanma sürecinde Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Büyük Millet Meclis gibi resmi mercilerle müzakerelere katılmıştır. Bunun yanında, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve diğer idari kurum ve kuruluşlarda Müvekkillerimizi temsil etmiştir.

Dr. Öngün, bu çalışmalarıyla sektörün yeniden şekillendirilmesi için hukuki ve regülatif çerçevenin taslaklarının hazırlanmasında uzmanlaşmıştır. Avrupa Birliği mevzuatına hâkimiyeti dolayısıyla, Finansal Teknolojiler sektöründeki yasama çalışmalarına doğrudan katılmıştır.

Mevzuat değişikliklerinin hazırlanması, Müvekkillerin regülatörler ile ilişkilerinin yönetilmesi, mümkün olduğu taktirde regülasyonların Müvekkillerin isteği doğrultusunda değiştirilmesi hususlarında da Müvekkillere hukuki ve stratejik destek sağlamaktadır.

SRP-Legal olarak, düzenlemelerin öngördüğü gerekliliklere ve düzenleyici kurumların uygulamalarına uygun iş stratejilerinin kurulması, lisanslama/yetkilendirme işlemlerinin yapılması üzerine çalışmaktayız.

Türkiye’deki FinTek sektörüne doğrudan yabancı yatırım sağlanmasında önemli bir rol oynamaktayız.

Ayrıca, kamu kurumları ile iletişimin sürdürülmesinde geniş bir tecrübeye sahibiz.


Hibya Haber Ajansı

Okunma